Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Khi các công ty muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp/ công ty cần chuẩn bị những thủ tục như thế nào và hồ sơ bao gốm những gì ? Tư vấn Việt Luật đưa ra trình tự hướng dẫn chuyển đổi loại hình công ty năm mới nhất như sau.