LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI MIỄN PHÍ 0965999345

Đất đai là loại tài sản đặc biệt, nó không phải là tải sản thuộc sở hữu của riêng ai mà là thuộc quyền sở hữu của toàn dân và Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu, quản lý, trao quyền sử dụng đất