Thành lập Công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Để thành lập công ty dịch vụ vận chuyển thì chủ thể kinh doanh phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị thành lập công ty. Hồ sơ bao gồm:- Văn bản đề nghị về việc thành lập công ty (theo mẫu do luật định).- Dự thảo bản Điều lệ công ty.