Thông báo tài khoản ngân hàng lên cơ quan thuế

Hiện nay theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có quy định 1 số điều. Trong đó có việc sở kế hoạch và đầu […]