Khi nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam cần chuẩn bị trong hồ sơ thực hiện nội dung này cụ thể như sau :

Phụ lục V

MẪU THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

(Ban hành kÌm theo Th«ng t­ sè 11/2006/TT-BTM ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2006 cña Bé Th­¬ng m¹i)

 

MẫuTB-1. Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của

Văn phòng đại diện/Chi nhánh

 

THÔNG BÁO DỰ KIẾN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH ..................(ghi tên theo Giấy phép)

         

Kính gửi:     Cơ quan cấp Giấy phép[1]

 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................

Quốc tịch của thương nhân:.....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................

Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:........................................................

Do:......................................................cấp ngày.....tháng......năm........tại................

 

Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của:

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh trong Giấy phép) ..............................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong đơn đề nghị) …………………………….....................................

Tên viết tắt: (nếu có)………………………………...............................................

Do……………………………………cấp ngày: ..... tháng… năm……................

Thời hạn hoạt động: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm.................

Địa chỉ trụ sở Văn phòngđại diện (ghi địa điểm đặt Văn phòng đại diện/Chi nhánh theo Giấy phép) ........... ………………........................................................

Điện thoại: …………………………..Fax:……………………………….............

Email: (nếu có)………………………………..………………………… .............

Thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động: ngày.......tháng.......năm.......................

Lý do chấm dứt hoạt động:...................................................................................

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 Bộ Thương mại (trong trường hợp Chi nhánh thông báo), Sở Thương mại (trong trường hợp Văn phòng đại diện thông báo)

 Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.

 

Mẫu TB-2. Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh

 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH ..................(ghi tên theo Giấy phép)

         

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép[1]

 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................

Quốc tịch của thương nhân:.....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................

Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:.......................................................

Do:......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

 

Xin thông báo đã thực hiện đầy đủ việc thanh toán các khoản nợ và hoàn thành các nghĩa vụ có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của:

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh trong Giấy phép) ..............................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong đơn đề nghị) …………………………….....................................

Tên viết tắt: (nếu có)………………………………................................................

Do……………………………………cấp ngày: ..... tháng… năm…….................

Thời hạn hoạt động: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm..................

Địa chỉ trụ sở Văn phòngđại diện (ghi địa điểm đặt Văn phòng đại diện/Chi nhánh theo Giấy phép) ........... ………………........................................................

Điện thoại: …………………………..Fax:……………………………….............

Email: ………………………………..………………………… .... (nếu có)

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

Các tài liệu kèm theo

1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh.

2. Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo.

3. Bản sao giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước ViệtNam.

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

             (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị thành lập Văn phòng đại diện)

 Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.

Dowload mẫu thông báo dự kiếm chấm dứt hoạt động vpdd/ chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam tại đây !

Dowload mẫu thông báo chấm dứt hoạt động vpdd, chi nhánh công ty nước ngoài tại đây!