[Update] Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-3
TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………..……, ngày…… tháng…… năm ……
 
THÔNG BÁO
Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………………….
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:
Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Tặng cho doanh nghiệp tư nhân 
Chủ doanh nghiệp chết, mất tích 
Bán doanh nghiệp tư nhân 
1. Người tặng cho/Người chết, mất tích/Người bán
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………… Giới tính: …………….
Sinh ngày: ……………………. /……. /……….. Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: ………………………….
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………………………………………………………….
Ngày cấp: …………………….. /……. /……….. Nơi cấp: ……………………………………………………………….
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ………………………………………………..
Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………………………..
Ngày cấp: …………………….. /……. /……….. Ngày hết hạn: ………. /……. /……. Nơi cấp: ………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………………..
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………..
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích không cần kê khai nội dung này):
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………………..
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………..
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………………………. Fax: ………………………………………..
Email: …………………………………………………………………………. Website: …………………………………..
2. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………… Giới tính: …………….
Sinh ngày: ……………………. /……. /……….. Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: ………………………….
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………………………………………………………….
Ngày cấp: …………………….. /……. /……….. Nơi cấp: ……………………………………………………………….
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ………………………………………………..
Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………………………..
Ngày cấp: …………………….. /……. /……….. Ngày hết hạn: ………. /……. /……. Nơi cấp: ………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………………..
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………..
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………
Quốc gia:……………………………………………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………………..
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………..
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………
Quốc gia:……………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………………………………………………………. Fax: ………………………………………..
Email: …………………………………………………………………………. Website: …………………………………..
Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO /
NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ/NGƯỜI MUA

(Ký, ghi họ tên)

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ký, ghi họ tên)

Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………
– …………………
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết