Hướng dẫn thủ tục

Việt Luật Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty, thủ tục giải thể, thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc các thủ tục khác…vv

Mua lại xưởng sản xuất

Mua lại xưởng sản xuất

Xưởng sản xuất là tài sản gắn liền với đất để phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên vì một số lý do nhất định mà doanh nghiệp bán xưởng sản xuất của mình cho người khác. Vậy việc mua lại xưởng sản xuất được tiến hành như thế nào?