You are here

Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm mới nhất

Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm được pháp luật quy định như nào nào? Bảo hiểm đã không còn xa lạ đối với người dân khi mọi người ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc mua bảo hiểm. Đó là một trong các phương thức chia sẻ rủi ro và nhiều lợi ích mang lại đối với những người tham gia. Việt Luật sẽ tư vấn bạn đọc về nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm qua bài viết dưới đây.

I. Doanh nghiệp bảo hiểm là gì?

1. Khái niệm
Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp bảo hiểm là DN bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khoẻ, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
2. Đặc điểm của doanh nghiệp bảo hiểm
Ngoài những đặc điểm chung xuất hiện ở các doanh nghiệp khác như:
1. Doanh nghiệp có hoạt động cung ứng dịch vụ thường xuyên hoặc hoạt động kinh doanh.
          Doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, khác với hoạt động kinh doanh mang tính mùa vụ, tức thời thì doanh nghiệp hoạt động kinh doanh một cách chuyên nghiệp, thường xuyên, liên tục, lâu dài.
2. Doanh nghiệp có tính tổ chức
          Doanh nghiệp bảo hiểm có cơ cấu tổ chức rõ ràng không kể là loại hình doanh nghiệp cổ phần, trách nhiệm hữu hạn hay hợp danh. Tất cả doanh nghiệp bảo hiểm đều có bộ máy nhân sự, tổ chức điều hành, trụ sở giao dịch, tài sản riêng của công ty. 
3. Doanh nghiệp có tính hợp pháp
         Doanh nghiệp bảo hiểm đều tự nhân danh mình để tham gia mọi giao dịch trong hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm hậu quả pháp lý bằng tài sản của mìn. Để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm thì chủ sở hữu doanh nghiệp đều phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. 
Thì doanh nghiệp bảo hiểm có đặc điểm riêng sau:
Thứ nhất, hoạt động kinh doanh tài chính chính của doanh nghiệp bảo hiểm là kinh doanh bảo hiểm. Tính đặc thù của hoạt động này được thể hiện ở việc đây là dịch vụ tài chính đặc biệt, kinh doanh trên những rủi ro. Sản phẩm của bảo hiểm là sản phẩm vô hình, sản phẩm được bán ra trước sau đó mới phát sinh chi phí.
Thứ hai, hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm còn chịu sự điều chỉnh của luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật.
Thứ ba, Bộ Tài Chính là cơ quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp bảo hiểm.

II. Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm 

1. Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm
 Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thì pháp luật quy định doanh nghiệp đó  không được phép kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và ngược lại. Tuy nhiên cả hai loại hình doanh nghiệp này đều được phép kinh doanh bảo hiểm sức khỏe.
Bên bảo hiểm sử dụng tái bảo hiểm để chuyển một phần trách nhiệm đã chấp nhận với bên được bảo hiểm cho nhà bảo hiểm khác thông qua hợp đồng tái bảo hiểm.
2. Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất  
Đây là hoạt động để đảm bảo an toàn cho đối tượng bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm 
Khi được sự đồng ý của bên mua bảo hiểm hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền sử dụng biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm.
3. Biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất: 
Doanh nghiệp tổ chức giáo dục, tuyên truyền, tài trợ, hỗ trợ phương tiện đề phòng hạn chế rủi ro.
Hỗ trợ xây dựng các công trình nhằm mục đích đề phòng, giảm nhẹ mức độ rủi ro cho các đối tượng bảo hiểm
Doanh nghiệp thuê đơn vị, cá nhân thực hiện đề phòng, giám sát, hạn chế tổn thất.
4. Giám định tổn thất
Đây là hoạt động nhằm mục đích kết luận về nguyên nhân gây ra tổn thất và mức độ tổn thất khi sự kiện bảo hiểm xảy ra để bên bảo hiểm tiến hành thủ tục trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng Kết quả giám định tổn thất sẽ được thể hiện trong biên bản giám định. Biên bản giám định sẽ thể hiện rõ  tình trạng tổn thất, mức độ thiệt hại, nguyên nhân gây ra tổn thất.
5. Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn giải quyết
Sau khi nhận hàng được bảo hiểm và người được bảo hiểm phải thực hiện thông báo tổn thất. Có hai dạng tổn thất cơ bản sau: Tổn thất rõ rệt và tổn thất không rõ rệt.  Sau khi xác định được các dạng tổn thất này thì người được bảo phải thông báo tình hình tổn thất hàng hoá cho Doanh nghiệp bảo hiểm. 
Khi nhận được thông báo Doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành giám định tổn thất hoặc uỷ quyền cho đại lý của mình có chức năng, nhiệm vụ giám định tiến hành giám định tổn thất. Trên cơ sở kết quả của Chứng thư giám định, Công ty bảo hiểm đối chiếu với Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết, Nếu tổn thất hàng hóa thuộc phạm vi bảo hiểm thì Công ty sẽ bồi thường tổn thất cho người được bảo hiểm.
6. Quản lý quỹ và đầu tư vốn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật hiện hành
Trên đây là tư vấn của công ty tư vấn Việt Luật về nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm. Nếu doanh nghiệp còn thắc mắc nào liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm thì có thể liên hệ Việt Luật để được hỗ trợ, giải đáp: 19006199

Facebook comments