You are here

Tiến độ góp vốn theo luật doanh nghiệp

Khi tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì các thành viên trong công ty phải tiến hành góp vốn để xác lập tư cách pháp lý của mình trong công việc kinh doanh của công ty và hưởng lợi nhuận từ hoạt động đó. Vậy thời hạn để góp vốn vào doanh nghiệp là bao lâu?

1. Tiến độ góp vốn vào doanh nghiệp

Hiện nay theo quy định pháp luật doanh nghiệp thì có các loại hình doanh nghiệp sau: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH và công ty cổ phần.

- Vì doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, hoạt động dựa trên tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân nên chủ doanh nghiệp tư nhân không có thủ tục góp vốn, chuyển quyền sở hữu sang cho doanh nghiệp nên tiến độ góp vốn không được đặt ra đối với doanh nghiệp tư nhân.

- Các loại hình công ty còn lại đều có tư cách pháp nhân nên khi góp vốn thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty thì các thành viên hoặc cổ đông công ty phải thực hiện góp vốn đúng thời hạn và đúng loại tài sản đã cam kết góp vào công ty.

+ Đối với công ty TNHH và công ty cổ phần thì thời hạn mà thành viên, cổ đông của công ty góp vốn vào doanh nghiệp là 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Đối với công ty hợp danh thì thời hạn để thành viên hợp danh góp đủ và đúng số vốn đã cam kết khi thành lập doanh nghiệp do các thành viên hợp danh thỏa thuận về thời hạn đó.

2. Hậu quả pháp lý khi chậm tiến độ góp vốn vào doanh nghiệp

- Về nguyên tắc thì thành viên, cổ đông công ty phải góp đủ và đúng thời hạn như đã cam kết khi thành lập doanh nghiệp.

+ Đối với từng mô hình doanh nghiệp thì hậu quả pháp lý khi chậm tiến độ góp vốn vào doanh nghiệp là khác nhau. 

+ Đối với công ty hợp danh thì nếu thành viên góp vốn không đúng thời hạn cam kết thì số vốn chưa góp đủ sẽ được coi là khoản nợ của thành viên đó, thành viên góp vốn có thể bị khai trừ ra khỏi công ty nếu Hội đồng thành viên quyết định khi góp vốn không đúng thời hạn.

+ Đối với công ty TNHH thì thành viên công ty góp không đúng thời hạn góp vốn thì thành viên chưa góp sẽ không là thành viên của công ty nữa; nếu thành viên chưa góp đủ thì thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn đã góp; phần vốn mà thành viên chưa góp sẽ được chào bán do Hội đồng thành viên quyết định.

+ Còn đối với công ty cổ phần thì cổ đông không thanh toán số cổ phần đúng hạn thì đương nhiên sẽ không còn là cổ đông trong công ty và không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác. 

- Nếu cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký thì sẽ có các quyền và lợi ích hợp pháp tương ứng với số cổ phần đã thanh toán và không được chuyển phần cổ phần chưa thanh toán cho người khác.

- Số cổ phần mà cổ đông chưa thanh toán sẽ được coi là cổ phần chưa bán và HĐQT của công ty sẽ được quyền bán đối với số cổ phần này. 

- Công ty phải tiến hành đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá cổ phần trên thực tế đã thanh toán đủ và tiến hành thay đổi cổ đông sáng lập trong vòng 30 ngày từ ngày hết thời hạn thanh toán.

 

Facebook comments