Thay đổi địa chỉ công ty

Thay đổi địa chỉ công ty là thủ tục được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nhằm ghi nhận địa chỉ mới của công ty trên chứng nhận đăng ký kinh doanh.