Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì?

Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì? Thế nào là cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này?
Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014

co-phan-uu-dai-co-tuc-la-gi-min

Giải đáp
Các vấn đề về cổ phần ưu đãi của công ty cổ phần được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.
Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Tuy nhiên cổ phần trong công ty cổ phần có nhiều loại, chứ không đơn giản chỉ là một loại, bao gồm:

 • Cổ phần phổ thông
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì?

Là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức (Điều 117 Luật doanh nghiệp 2014).
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức thì có các quyền sau:

 • Nhận cổ tức cao hơn mức cổ tức của cổ đông phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm;
 • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;
 • Các quyền khác như cổ đông phổ thông

Tuy nhiên, bù lại cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định (Điều 116 Luật doanh nghiệp 2014)
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

 • Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;
 • Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Tuy nhiên, bên cạnh việc có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ đông phổ thông thì cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.
Như vậy, bên cạnh cổ phần phổ thông thông thường, công ty cổ phần còn có các cổ phần ưu đãi và những cổ đông sở hữu số cổ phần ưu đãi này sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt mà cổ đông phổ thông không được hưởng.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ