Đăng ký bảo hộ logo độc quyền

Đăng ký bảo hộ logo độc quyền, nhãn hiệu – thương hiệu nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu với logo thương hiệu