Thay đổi giấy phép đăng ký cơ sở bán lẻ công ty nước ngoài Việt Nam

Hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký cơ sở bán lẻ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.