Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì? Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ra sao, Điều kiện cụ thể được quy định như thế nào?