Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thủ tục thay đổi giám đốc, tổng giám đốc, thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị với loại hình công ty cổ phần, công ty tnhh được gọi chung là thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty,