Tăng vốn điều lệ công ty

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có quyền thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mình để phù hợp và thuận lợi hơn trong các hoạt động của mình. Công ty thay đổi vốn điều lệ có hai hình thức là tăng hoặc giảm vốn điều lệ.