Điều kiện thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty? - Điều kiện về địa chỉ trụ sở? - Điều kiện về vốn - Điều kiện về người đại diện pháp luật - Điều kiện về ngành nghề kinh doanh công ty ...VV