Nhà thầu chưa đăng ký có được phép tham gia đấu thầu không?

Nhà thầu chưa đăng ký có được phép tham gia đấu thầu không?