Tài khoản ngân hàng công ty là gì?

Một thủ tục bắt buộc với hầu hết các doanh nghiệp khi thành lập hiện nay là tạo tài khoản ngân hàng công ty. Quy định này được đặt ra nhằm hỗ trợ quản lý nhà nước về tài chính