Thành lập công ty con

Việc thành lập công ty con với mục đích nâng cao năng lực kinh doanh và nó là xu hướng tốt cho nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, khi có nhu cầu mở công ty con, doanh nghiệp cần cân nhắc đến nhu cầu phát triển thực tế và năng lực quản trị của chính doanh nghiệp.