You are here

Thuế

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THU NHẬP CÁ NHÂN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ NHÀ CỦA CÁ NHÂN

Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...

Hướng dẫn thi hành một số điều luật quản lý thuế, giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thông tư này quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt...

Thông tư này hướng dẫn về chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa...

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế.

Thông tư áp dụng đối với các đơn vị doanh nghiệp quốc phòng khi thực hiện nộp thuế ngân sách nhà nước.

Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo...

Hướng dẫn thủ tục , quy định khi thực hiện giao dịch điện tử liên quan đến lĩnh vực thuế.

Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế theo nghị định số số 12/2015/NĐ-CP.

Pages