Author: Việt Luật

Thay đổi địa chỉ công ty Huyện Đông Anh

Thay đổi địa chỉ công ty Huyện Đông Anh

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty Huyện Đông Anh có khó không?  Mặc dù biết phải thông báo thay đổi địa chỉ công ty nhưng vẫn có nhiều công ty thực hiện việc đăng thông báo sai quy định, dẫn đến sai phạm về mặt pháp lý. Có 2 trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh: