thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính là hình thức đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các doanh nghiệp để sinh lợi nhuận, các hình thức sơ khai của đầu tư tài chính qua thời gian đã được mở rộng và phát triển điển hình là sự ra đời của các công ty đầu tư tài chính như hiện nay.